Frequently Asked Question

Кориснички сметки
Last Updated 5 years ago

За сите сервиси на УГД се користи единствена корисничка сметка. Секоја корисничка сметка е заштитена со корисничко име и лозинка кои се користат за најавување на различните сервиси што ги обезбедува УГД. Иако Вашата лозинка е иста за сите сервиси, има неколку различни формати на корисничко име. Во табелата се дадени различните формати на кориснички имиња и почесто користените сервиси каде што тој формат се употребува, а како пример е земено лице што се вика Јанко Јанков со број на индекс 1234.

Студенти
Вработени Сервиси
ime.broj_na_indeks ime.prezime
janko.1234
janko.jankov
  • e-index
  • е-Учење
  • Најава на компјутер
UGD\janko.1234 UGD\janko.jankov
  • Најава на компјутер
  • Виртуелна околина
janko.1234@student.ugd.edu.mk janko.jankov@ugd.edu.mk
  • Office 365
  • е-Учење
  • eduroam (Wireless)
  • Најава на компјутер

Please Wait!

Please wait... it will take a second!