УГД Центар за поддршка

Сервисот е наменет за поддршка и решавање на проблеми и барања со кои се среќаваат студентите и вработените при Универзитетот „Гоце Делчев" - Штип, преку отварање на т.н. тикети. При секое поднесување на барање се отвара тикет со единствен број во системот преку кој можете да го следите и да го дополнувате барањето со информации. За побрзо решавање на проблемот или барањето потребно е што подетално да го опишете. Задолжителна е најава со Вашата студентска или службена e-mail адреса.